Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez Macieja Jarosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Pasieka Maciej Jaros. Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: tel.: 664 922 414 , e-mail sklep@miodyjaros.pl . Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Sprzedawca– Pasieka Maciej Jaros.
Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Sprzedawca Pasieka Maciej Jaros, a pełnoletnim uczestnikiem imprezy zamkniętej w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora imprezy w formularzu zamówienia.
Uczestnik imprezy – osoba uczestnicząca w imprezie zamkniętej organizowanej przez zamawiającego w czasie i miejscu przez niego wskazanym lub sam Zamawiający,
Zamawiający– osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest pełnoletnia w przypadku osób fizycznych, która jest organizatorem imprezy zamkniętej i wnosi o zawarcie z nim umowy sprzedaży alkoholu w miejscu i czasie wskazanym w formularzu zamówienia.
Hasło – ustalony przez Zamawiającego ciąg znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
Login – ustalone przez Zamawiającego indywidualizujące go oznaczenie, wymagane wraz z hasłem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
Miejsce Imprezy – miejsce wskazane przez Zmawiającego, jako miejsce imprezy zamkniętej.
Termin Dostawy– czas organizacji imprezy zamkniętej.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Platforma – miejsce składania przez Zamawiającego zamówień na imprezę zamkniętą.


Par. 1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż miodów pitnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.


Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.miodyjaros.pl
Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach
internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówionego w sklepie towaru. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Pasieka Maciej Jaros niezbędnych danych do zawarcia umowy sprzedaży alkoholu na imprezę zamkniętą.
Sprzedaż alkoholu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, jako Miejsce Imprezy i Termin Dostawy.
Alkohol ma prawo zakupić wyłącznie pełnoletni uczestnik imprezy lub jej organizator.
Cena alkoholu zostanie ustalona w złożonym zamówieniu i wiąże strony umowy.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarcia umowy sprzedaży alkoholu na imprezie zamkniętej organizowanej przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest ponieść koszty dostawy alkoholu w miejsce wskazane przez zamawiającego jako Miejsce Imprezy, który jest wskazany w opcjach dostawy. Przy zakupach powyżej 400 zł, dostawa jest darmowa.

W przypadku gdy Kupujący zamawia produkty alkoholowe:

a) Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

I. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;

II. osobom do lat 18;

III. na kredyt lub pod zastaw.”).

b) W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.

c) Potwierdzenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za zakup i odbiór produktu alkoholowego przez osobę pełnoletnią


Par. 3 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.


Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres
poczty elektronicznej: sklep@miodyjaros.pl . Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi
odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.


Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania


Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na
piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń.
Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z
dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.


Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do
poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw.
„ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i
są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.


Par. 7 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń
i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od
Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian niepóźniej niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji
Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Serwisu. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 608628747
b) email: sklep@miodyjaros.pl pisemnie na adres:
Pasieka Maciej Jaros
Łazisko 46
97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i
rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2022 roku.
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji
Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.